نحوه ویرایش مقاله – قسمت دوم

ویرایش مقاله(2) ویرایش مقاله ، قسمت اول اگر نویسنده قصد دارد که مقاله خوبی تهیه کند لازم است تا در ابتدای کر چند مقاله خوب مطالعه کند و از خود سوال کند رمز موفقیت این مقاله چه بوده است؟ نویسنده … ادامه یافت