آشنایی با اصطلاحات تخصصی نشریا بین المللی و ISI

آنچه  در هنگام ارسال مقاله به نشریات بین المللی و ISI باید دانست ژورنال(Journal) به تمام نشریات اعم از مجله، سالنامه، هفته نامه و.. گفته میشود.  ولی در زبان دانشگاهی ژورنال معمولا به مجلات خارجی اشاره میکند. هرچقدر شمارگان ژورنال … ادامه یافت