جمع بندی و نتیجه گیری مقالات کامپیوتر

نحوه جمع بندی و نتیجه گیری در مقالات: یکی از چالش های مقاله نویسی بخش نتیجه گیری آن است زیرا نویسنده با نگارش این بخش میتواند روی خواننده تاثیر بگذارد و وی را به موضوع علاقه مند سازد بهتر است … ادامه یافت